Elektroelbe

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Filip Bernášek, IČ: 76176673, DIČ: CZ7607130025, se sídlem Černokostelecká 2791/40, 100 00, Praha 10, do živnostenského rejstříku zapsaná u Městské části v Praze 10 dne 10. března 2008, Ev. . 310010-536966302.

Filip Bernášek nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Filip Bernášek nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon.

Zdroje a účel zpracování

Filip Bernášek získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (zákazníků) prostřednictvím kontaktního formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, a to pouze po uděleném souhlasu. Osobní údaje subjektů údajů se ukládají společně s datem souhlasu do redakčního systému. 

Příjemci osobních údajů

Filip Bernášek nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

  • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
  • správce serveru 

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Webové stránky jsou zabezpečeny protokolem HTTPS. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: elektroelbe@seznam.cz.

V Praze dne 1. 5. 2018